Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 
   
 
PROGRAMY EUROPEJSKIE

Programy rządowe, samorządowe oraz europeskie to możliwości, z których nasza szkoła stara się korzystać i pozyskiwać fundusze na rozwój placówki, a tym samym podwyższać standardy.


PROGRAM RZĄDOWY "Radosna Szkoła" 2012/2013

Ze środków pozyskanych w ramach tego projektu szkoła zrealizowała cel jakim był remont boiska szkolnego oraz budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw.

PROJEKT EDUKACYJNY "RÓWNY START" 2011/2012

Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt edukacyjny pn. "Równy Start" w ramach programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III.

Projekt „RÓWNY START" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Jest to projekt systemowy.

Projekt, którego realizację przewidziano na lata szkolne 2011/2012 - 2012/2013, skierowany jest do najmłodszych uczniów - umożliwi szkołom podstawowym indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

Wsparcie szkół w organizacji kształcenia i wychowania na I etapie edukacyjnym nabiera szczególnego znaczenia w kontekście realizacji nowej podstawy programowej, która czyni z indywidualizacji podstawowy sposób pracy z uczniami. Projekty, które szkoły będą mogły wdrożyć dzięki środkom uzyskanym w ramach POKL, mają być uzupełnieniem bieżącej oferty szkół, które już teraz zobowiązane są otoczyć indywidualnym wsparciem każdego ucznia i wspierać go w jego osobistym rozwoju.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 950 dzieci (w tym 483 chłopców i 467 dziewcząt) z klas I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w latach 2011-2013.

Założono, że cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących zajęć pozalekcyjnych:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,


Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:


Zajęcia „Mały badacz przyrody", które będą miały na celu rozbudzanie zainteresowań w zakresie nauk przyrodniczych poprzez wzbogacenie wiedzy dotyczącej świata roślinnego i zwierzęcego, umożliwią prowadzenie obserwacji przyrodniczych,

Zajęcia „Angielski jest zabawą", które będą miały na celu rozwijanie umiejętności w zakresie języka angielskiego poprzez zastosowanie aktywnych metod pracy, ale również umiejętności słuchania bajek, historyjek i baśni w języku angielskim,

Zajęcia „Mały Leonardo", które będą miały na celu rozwijanie uczniów w zakresie nauk plastycznych - wyobraźni przestrzennej, kształcenie ekspresji twórczej, nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami rysunkowymi, malarskimi i rzeźbiarskimi,

Zajęcia „Młody inżynier", które będą miały na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie edukacji matematycznej oraz informatycznej. Będą prowadzone wg autorskiego programu RoboNET, opartego na formule edukacja poprzez zabawę. Podczas lekcji dzieci budując i programując roboty z klocków LEGO poznają podstawy informatyki i matematyki.


PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Projekt „Pierwsze Uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej objął swym zasięgiem uczniów klasy 1 b Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu.

II etap Projektu realizowany był przez nauczycielkę Annę Gross. Były to zajęcia pozalekcyjne noszące tytuł „Bliżej przyrody”, których główne zadania polegały na wzmacnianiu i rozbudzaniu potrzeby kontaktu z przyrodą i jej ochroną oraz doskonaleniu umiejętności pracy w grupie (w tym trudnej sztuki kompromisu).
Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera. Zgodnie z nią każdy ma swoje unikalne zasoby, swój własny profil inteligencji.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela korzystali z Dziecięcych Ośrodków Zainteresowań realizując działania edukacyjne zgodnie ze swoimi zdolnościami i możliwościami, doskonaląc umiejętności służące zdobywaniu wiedzy, ucząc się poprzez zabawę: wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka.

Na zakończenie projektu uczniowie z wielkim entuzjazmem zaprezentowali to czego się nauczyli, jakie zdobyli umiejętności. Eko - prezentacja "Pośpieszmy na ratunek Ziemi” miała za zadanie uświadomić wszystkim, że "Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego działania, zależy od każdego z nas” (Florian Plit).


OSZCZĘDZAM ENERGIĘ - CHRONIĘ KLIMAT

W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do konkursu "Oszczędzam energię - chronię klimat" na zasadzie pilotażu.
W działania na rzecz ochrony klimatu włączył się samorząd uczniowski i wielu wychowawców, pedagog szkolny, nauczyciele świetlicy i oddziałów przedszkolnych.
Poniżej przedstawiona została krótka prezentacja działań naszej szkoły w tym programie.

Sprzątanie Świata
W naszej szkole corocznie organizowana jest akcja Sprzątania Świata, w której wraz z wychowawcami uczestniczą uczniowie wszystkich klas łącznie z oddziałami przedszkolnymi.

W tym roku szkolnym akcja ta była prowadzona w Jarosławiu w okolicy szkoły oraz w formie wyjazdu klas młodszych do Radawy na zaproszenie Wójta Gminy Wiązownica do ośrodka Zalew, dzieci uczestniczyły tam w konkursach ekologicznych oraz zajęciach edukacyjnych na ścieżce dydaktyczno - przyrodniczej Łapajówka.

W ramach Sprzątania Świata uczniowie klasy VIb i Va uczestniczyli w corocznym sprzątaniu Lasu Promocji Zdrowia zasadzonym przez swoich starszych kolegów w roku 2001 na trasie od Radawy do Mołodycza, brali udział w Rajdzie Pieszym do Mołodycza.
Ponadto grupa dzieci kl. VIa, Vb uczestniczyła w Pieszym Rajdzie Bieszczady 2010, podczas którego uczestnicy zbierali śmieci pozostawione przez turystów na szlaku z Komańczy na Chryszczatą.

Zbiórka surowców wtórnych
W okresie całego roku szkolnego prowadzona była zbiórka makulatury i butelek plastikowych, a także zakrętek od butelek plastikowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków dla osób niepełnosprawnych, kampanie te prowadziliśmy wspólnie z Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu.
Ponadto samorząd uczniowski pod kierunkiem opiekuna, nauczyciela biblioteki zorganizował akcję zbiórki zużytego sprzętu AGD. Zbiórka ta była zorganizowana po raz drugi i cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych. Od trzech lat w sali przyrodniczej znajduje się pojemnik systemu REBE, do którego są gromadzone, a potem odbierane przez PGKiM ZOM Jarosław baterie. Dzieci z całej szkoły przynoszą do tego punktu pozyskane w domu lub u rodziny zużyte ogniwa elektryczne, za co są nagradzane dodatkowymi punktami z zachowania, wpisywanymi do zeszytów wychowawców klasowych.

Kształtowanie szacunku dla przyrody
Zabiegając o kształtowanie postawy szacunku dla przyrody i bioróżnorodności zorganizowano 29 kwietnia 2011r. wycieczkę dla klas Va i Vb do rezerwatu „Broduszurki”- wilgotne łąki torfowiskowe o cennych walorach krajobrazowych oraz parku w Dubiecku nad Sanem (pomnikowe okazy dębów szypułkowych, platanów klonolistnych) oraz Muzeum Skamielin p. Roberta Szybiaka w Dubiecku, gdzie dzieci zobaczyły okazy pozyskane w dolinie rzeki San (między innymi odcisk ryby dewońskiej, odcisk praptaka, zęby mamuta, skamieniałe drzewa itp.), a także pomnikową sosnę wejmutkę w Dubiecku Wybrzeże.
Ozdoby z odpadków
Korytarze naszej szkoły często są miejscem prezentacji twórczości dziecięcej, stoliki z wytworami plastycznymi przykuwają uwagę uczniów, ale także rodziców i gości szkoły. Prace w okresach różnych świąt np. okolicznościowe karty pocztowe, stroiki, pisanki wykonane różnymi technikami oswajają z bogactwem kulturowym Podkarpacia, ale także podpowiadają sposoby wykorzystania z pozoru bezużytecznych ścinków materiałów, pasmanterii czy papieru.

W następnym roku szkolnym planujemy rozszerzenie działań o klasy 0-III. 
Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach i projektach:

  Warto odwiedzić:

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2
37-500 JAROSŁAW
woj. podkarpackie
tel.: +48 16 621 34 94
fax: (016) 621 34 94

e-mail: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl
© All Rights Reserved SP6 Jarosław

eSBe © Copyright 2014